EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 End

ส่วนราเชลกับอิสเม็ตเจอทางตันเมื่อสถานการณ์ในอิสตันบูลส่อเค้ารุนแรงต้นตอของความรู้สึกผิดในใจมาทิลดากระจ่างชัด